Financial Options

Our goal at Advanced Family Dental Care is to provide all of the dental services you and your family need at a price that meets your specific financial situation. Our skilled dental team has the experience necessary to help you understand your financial options. As part of this commitment, we currently accept the following dental insurance plans as a Preferred Provider:

  • Aetna
  • Blue Cross Blue Shield of Alaska
  • Cigna
  • Connection Dental
  • Delta Dental
  • Denali KidCare
  • Medicaid
  • MetLife (including Military TRICARE Coverage Plans)
  • United Concordia

To learn more about our many insurance providers, please contact our dental office. At this time, we also accept cash, checks, major credit cards, and financing through a third-party company called CareCredit. CareCredit is a great option for those with or without insurance who would like CareCredit’s low- to no-interest payment plans. If you would like more information about our financial options, we encourage you to call our dental office in Anchorage, Alaska today.

Link to Care Credit

 

 

 

Patient Forms

To help provide you with an efficient paperwork process, we have provided our patient forms online. Simply complete the patient forms below before your next visit with our skilled dentist in Anchorage, Alaska, Dr. Dustin Wilde. If you need any help or have any questions, please contact us at Advanced Family Dental Care today. Our friendly dental team is eager and ready to help you with anything you need!

Downloadable PDF (Print, fill out and bring to your appointment.)

 

Language Assistance

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Tagalog: Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Spanish: Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Korean:저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Hmong: Peb yuav tsum nrhiav kev pab-dawb los ntawm kev pab cuam txhais lus rau cov neeg uas hais lus peb yeej tau hnov hauv peb txoj kev kawm thiab tus uas tsis paub hais lus Askiv txaus los tham rau peb txog cov kev pab kho hniav peb muaj.

Russian: Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Chinese: 我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Samoan:Ole a matou taumafai ise auala e maua ai fesoasoani fai-fua-ele-totogia, i auaunaga ile gagana mo tagata e tautatala i isi gagana ia matou te faalogo ai i totonu ole fale fai nifo, ae le lelei le tautala ile Igilisi ina ia faafaigofie ai ona talanoa mai e uiga i auaunaga fai nifo o loo matou faia.

Laotian: ພວກເຮົ າຈະໃຊ້ຂັ ້ນຕອນທີ່ ເຫມາະສົມ ເພື ອໃຫ້ໍ ບິ ລການຊ່ ວຍເຫືຼ ອດ້ ານພາສາບໍ ເສຍຄ່ າແກ້ຄົນຜູ້ີ ທເວົ ້ າພາສາທີ ່ ພວກເຮົ າອາດຈະໄດ້ິ ຍນຢູ່ ໃນການຝຶ ກຊ້ອມຂອງພວກເ ົ ຮາ ແລະ ຜູ້ີ ່ ທໍ ່ບເວົ ້ າພາສາອັງກິ ດໄດ້ີ ດພໍ ເພື ່ ອລົມກັບພວກເຮົ າກ່ ຽວກັບການເບິ ່ ງແຍງດູ ແລແຂ້ວທີ ່ ພວກເຮົ າກໍ າລັງຈັດໃຫ້ .

Japanese: 実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそ れほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。

Ilocano: Aramidenmi dagiti maiparbeng nga addang tapno maitedmi nga awan bayadna dagiti tulong a serbisyo iti pagsasao a para kadagiti tattao nga agsasao kadagiti lengguahe a masansan a mangngeg iti trabahomi ken kadagiti saan a nalaing nga agsao iti Ingles tapno makisarita kadakami maipapan iti panangaywan iti ngipen nga ipapaaymi.

Vietnamese: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Ukrainian: Ми вживаємо необхідні заходи, щоб надати безкоштовні послуги перекладача для спілкування мовами, з якими ми стикаємось в нашій практиці з клієнтами, які не володіють англійською мовою достатньо, щоб обговорити з нами стоматологічні послуги, які ми надаємо.

Thai: เราได ้ก ้าวไปอีกขั้นด ้วยการให ้บริการผู้ชวยด ้านภาษาโดยไม่มีค่าบริการ ่ ให ้กับผู้ที่ไม่สามารถสอสารด ้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดูแลทันตกรรมที่เราให ้บริการได ้ดีพอและใช ื่ภาษ ้าที่เรามักจะได ้ยินบ่อยในศูนย์ทันตกรรมของเรา

German: Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

Polish: Będziemy podejmować stosowne kroki, by zapewnić bezpłatne usługi wsparcia językowego dla ludzi, którzy rozmawiają językami, które my chcielibyśmy słyszeć w naszym gabinecie i dla tych, którzy nie mówią po angielsku na tyle dobrze, aby rozmawiać z nami o opiece stomatologicznej, którą zapewniamy.

 

Non-Discrimation Policy

Advanced Family Dental Care complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Advanced Family Dental Care does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Advanced Family Dental Care:

• Provides free aids and services such as pamphlets or signs to people with disabilities to communicate effectively with us

• Provides free language services such as qualified interpreters to people whose primary language is not English

If you believe that Advanced Family Dental Care has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD). Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.